Kamli Shah Dargah, Dadar, Mumbai

Kamli Shah Dargah, Dadar, Mumbai

The entrance to the dargah of Hazrat Kamaluddin Shah Maghrebi